Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   Sklep internetowy działający pod adresemi: www.samczeruno.pl/sklep prowadzony jest przez Marek Kotoński z siedzibą w Leżajsku 37-300 ul. Mickiewicza 30, numer NIP: 113-184-13-09 REGON 380608684

  Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  ●    Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
  ●    Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  ●    Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  ●    Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
  ●    w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane
  jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
   

  II. DEFINICJE              1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

  3. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego

  4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.samczeruno.pl/sklep

  za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

 

 1. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia  usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma lub produkt cyfrowy, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 2. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 

 1. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.9. Dane – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, niezbędne do realizacji zamówienia.

  10. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  ●    zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie
  Internetowym.
  ●    przetwarzanie danych klienta do celów sprzedaży i innych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz prowadzenia księgowości.
  ●    przesyłanie wiadomości e- mail, w tym linków do pobrania produktu.
  ●   przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i inne.

  III. DOKUMENTACJA ZAKUPÓW     

  1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym na życzenie klienta wystawiane są rachunki, przesyłane drogą elektroniczną na adres e mail klienta.
  2. Klient ma prawo wystąpić o wystawienie rachunku w przewidzianym w ustawie terminie.

  IV. ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.2. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

  3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

  4. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
  a)za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
  b)drogą mailową, poprzez adresy e mail podane na stronie www.samczeruno.pl

c)sprzedawca zastrzega możliwość kontaktowania się z kupującym drogą elektroniczną, w celu ustalenia szczegółów transakcji lub wysyłki.  

 

 1. Zamówienie jest realizowane po uregulowaniu płatności za towary na wskazane w serwisie konto bankowe lub poprzez serwis pay pal.

 

 1. DOSTAWA1. Wszystkie produkty cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e mail lub udostępnienie linku do pobrania produktu.

  2. W przypadku produktów tradycyjnych (np. książki papierowe) wysyłka towaru będzie zlecana firmom zewnętrznym (Poczta Polska, firmy kurierskie). Sprzedawca dokonuje wysyłki produktów w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wpłaty na rachunek bankowy lub konto pay pal.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wysyłki w przypadku problemów technicznych.

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia i uszkodzenia towaru wynikające z realizacji dostawy  przez firmy zewnętrzne.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY          

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.    

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostawy/ zwrotu realizowanych za pomocą firm zewnętrznych.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.   

 

 1. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy w przypadku produktów, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to publikacji elektronicznych pobranych lub wysłanych na podany adres e-mail (e-booki, audiobooki i inne) oraz produktów, których pierwotny charakter zostaje zmieniony, nadając im unikatowe cechy, poprzez dodanie określonych treści (np. autograf, dedykacja). Kupując tego typu produkty, klient zgadza się na utratę prawa do zwrotu towaru.

 

 1. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:            

8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsument;  

8.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;           

8.3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;         

8.4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 

8.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;       VII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY


 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy realizowanej przez firmy zewnętrzne. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  2. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  2.1 Klient powinien zwrócić towar na adres wskazany przez sprzedawcę w korespondencji mailowej.

  2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

  3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE      

  1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE        

  1. Klient oświadcza, że:

  1.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  1.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

  2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

  X. DZIAŁANIA ZABRONIONE

  1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  (a) które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
  (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  (d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

XI. Administrator Danych

11.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Marek Kotoński z siedzibą w Leżajsku 37-300 ul. Mickiewicza 30, numer NIP: 113-184-13-09 REGON 380608684

 11.2. Cele i czas przetwarzania

11.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

11.3. Odbiorcy danych

11.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

11.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

11.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

11.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE            1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1 czerwca 2018 roku.

  2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

  3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

  4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

Sprzedawca równocześnie informuje, że w celu prawidłowego funkcjonowania serwis korzysta z

 

 • Cookies oraz innych technologii niezbędnych do prawidłowego działania usługi.6. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych sprzedawcy, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.